SÜREÇ YÖNETİMİ HİZMET KONULARIMIZ

AR-GE YATIRIMLARI

image306

Yeni Yatırım Teşvik Sistemini oluşturan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin 2012-1 sayılı tebliğe göre, AR-GE ve çevre yatırımları, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6 ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir.

Ayrıntıları öğrenin

KOSGEB,TÜBİTAK,TKDK,HİBE VE TEŞVİK VE FONLAR

image307

Her şeyin değiştiği günümüzde kuruluşların ayakta kalabilmesi ve rekabet edebilmeleri için, yeni fikir ve projelere artan ilgi ve ihtiyaç her zamankinden daha fazla önem kazanmakta ve hayati değer taşımaktadır. 

İşte tam bu noktada birçok gelişmiş ülkenin devlet politikası haline gelen Girişimcileri desteklemek, ülkemizde de yerini almış bulunmaktadır. Böylece maliyetlerinizi düşürebilir, kar oranlarınızı arttırabilir, sürekli rekabetçi konumda kalarak faaliyetlerinizi dünya ile entegre biçimde icra edebilirsiniz. Aşağıda girişimcilere KOSGEB,TUBİTAK,TKDK tarafından verilen HİBE VE TEŞVİKLER ile fon sağlayan bazı programlar verilmiştir. Teşvik, hibe ve fonlara başvuru sürecinde bizimle çalışmanız halinde tüm süreç yönetimini beraber yürütebilir, sağlanan imkanlardan tam ve doğru bir şekilde faydalanabilirsiniz. 

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

KOSGEB Destekleri

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destekleri

Tarımsal DesteklerAvrupa Birliği Bakanlığı (AB Program Hibeleri)


GAYRİMENKUL HUKUKU

image308

Hukukumuzun önemli bir parçası olan GAYRİMENKUL HUKUKU, ilgili mevzuatı içerisinde birçok detayları ve farklı usulleri barındırdığından bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, haklarını tabi olduğu mevzuata göre ve hukuki süresinde kullanmadıkları için geri dönülemez hak kayıplarına sebep olabilmektedirler. 

Gayrimenkul Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti alınarak ilerlenmesi hukuki sorunların dava aşamasına dönüşmeden önce gerçek ve tüzel kişiler ile kamu idareleri nezdinde hukuk çerçevesi içinde sonuçlandırılması konusunda oldukça önemlidir. İşte bu noktada büromuz müvekkillerine Gayrimenkul Hukuk alanında kapsamlı ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Büromuz Gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler GAYRİMENKUL DAVA AVUKATLIĞI hizmeti ve GAYRİMENKUL HUKUKU DANIŞMANLIĞI olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. 

VERGİ HUKUKU

image309

Vergi Hukuku başlı başına bir uzmanlık gerektiren ve dikkate alınmadığı takdirde şirketleri iflasa sürükleyen en önemli hukuk alanlarından biridir. Vergi mevzuatının sık sık değişmesinin yanında mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler nedeniyle vergiye uyum sürecinde güçlükler yaşanabilmektedir. Bu nedenle çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmakta, bazen de muafiyet ve istisna avantajlar kullanılamamakta, teşvik ve indirim fırsatları kaçırılmaktadır.

Vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Vergi konularında uzun süreli danışmanlık 

Fatura ve irsaliye denetimi, düzenlenmesi

Şirket içi vergi hukuku denetimi ve işlemlerin vergi hukukuna uygun olarak düzenlenmesi

Vergi hukuku için tutulması gereken belge ve defterlerin denetlenmesi, düzenlenmesi

Vergi Davaları ve Vergi Uyuşmazlıklarının çözümü

Vergi suç ve cezalarında savunma danışmanlığı

Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar

Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri

Vergi uzlaşma anlaşma tekliflerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

Vergi alacakları ve amme alacaklarının usulü danışmanlığı

Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergi sorunları için idari yargı davaları

Cezai yaptırımlara ilişkin süreçlerin takibi Vergi cezalarına ilişkin itiraz ve dava süreçlerinin takibi

KREDİ GARANTİ FONU İŞLEMLERİ

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.Kimler Yararlanabilir?Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine destek veren KGF, iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmakta.Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile giderilmekte, bu sayede KOBİ'lerin de banka kredileri kullanma imkanı doğmakta. Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmakta.Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.Nasıl Başvurulur?KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF'na gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmakta.Kefaletin Maliyeti Nedir?Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, maktu bir inceleme ücreti alınır. Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır.Kefalet Limiti Ne Kadardır?Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000 TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000 TL.Değerlendirme Kıstasları Nelerdir?

 • Proje, kredilendirme ilkelerine uygun  ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü içinde olmalı
 • Proje  “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve  “sürdürülebilir” olmalı
 • Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki deneyime sahip olmalı.
 • Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalı.
 • Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalı.
 • Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalı.

Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamakta. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.

 • Yeni İş Kurma
 • Mevcut Tesisin Genişletilmesi
 • Hammadde Temini
 • Yeni Teknoloji Kullanımı
 • Yeni İş Yerine Taşınma
 • Nakit Sıkıntısını Giderme
 • İhracatın Finansmanı
 • İthalatın Finansmanı
 • Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
 • Finansal Kiralama
 • KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

KGF Riskin Ne Kadarını Üstelenir?Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80’ine kadar kefalet vermekte.Kredi Garanti Fonu KGF hakkında detaylı bilgi edinmek için bize ulaşabilirsiniz.

image310

SGK VE İŞ HUKUKU

Sosyal Güvenlik Hukuku DanışmanlığıBilindiği üzere, işverenler, çalışanları adına net ücret maliyeti haricinde brüt ücreti %20.5 i oranında SGK primi işveren payı maliyetinde de ayrıca katlanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin I bendine göre, prim borcu olmayan ve diğer şartları sağlayan tüm işverenler, SGK primi işveren payındaki %20.5 olan maliyetlerini 5 puanlık indirim ile %15.5 olarak ödeyebilirler. 6111 SGK teşviki ise bu teşvikten yararlanabileceğini tespit ettiğimiz çalışanlarınızın kalan %15.5 lik işveren maliyetinin tamamının teşvik süresince (6 ay- 54 ay) işsizlik fonundan karşılanmasına imkan verecek bütçenize çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, aynı çalışanlarınız için 687 sayılı KHK kapsamında sağlanan SGK prim teşvik tutarları KHK’da belirtilen şartların sağlanması durumunda 6111 sayılı Kanun kapsamında sağlanan SGK prim teşvik tutarlarından fazla olması durumunda avantajlı olan bildirge uygulanarak şirketlerin SGK prim maliyetleri daha da azaltılabilmektedir.BİZ NE YAPIYORUZ?

 • Teşvik kapsamında Mart 2011 tarihinden günümüze kadar yararlanılmamış teşvik tuttarlarını tespit edip Sosyal Güvenlik Kurumun’dan tahsil edilmesini sağlıyoruz.
 • Cari dönemden 31.12.2020 tarihine kadar her ay yararlanılması gereken teşvik tutarının hesaplanması ve raporlanması konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz.
 • 6111 ve 687 SGK teşvikleri açısından firmaların incelenmesi ve aylık bazda konsolide bir şekilde en yüksek teşvik getirisi sağlayacak doğru seçimin yapılmasını sağlıyoruz.
 • İş Hukuku Danışmanlığı

İş hukuku kapsamında iş akdi devam eden veya sona eren çalışanlar ile kamu otoritesi tarafından yapılan inceleme ve denetimlere yönelik ortaya çıkabilecek sorunlar neticesinde karşılanmak zorunda kalınacak maliyetlerin minimize edilmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda işçi-işveren uyuşmazlıkları ile idari para cezası alınması halinde itiraz sürecinde teknik ve hukuki destek sağlıyoruz.

image311

Bize Ulaşın

Bize mesaj atın!

Daha da iyisi, gelin, yüz yüze görüşelim!

Müşterilerimize değer veriyoruz. Mesai saatleri içinde bizi dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

MİRAL SÜREÇ YÖNETİMİ

Cevizlidere Mahallesi, Çankaya/Ankara, Türkiye

03124740007

Çalışma Saatleri

Bugün açık

09:00 – 17:00