YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ

 

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa 40. maddesine göre, Merkezleri Türkiye dışında bulunan YABANCI ŞİRKET lerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır. Ticari işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.  

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması  Durumunda Alınacak İzinler

Yurtdışı merkezli firmanın Türkiye’de şube açması için firma ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alması gerekecektir. Kanunda önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak anılan bu izni vermeye yetkili kurum artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak düzenlenmiştir. Yabancı uyruklu bir şirketin şube açması için ikinci olarak Ticaret Odası ile Ticaret Siciline kayıt yaptırması gerekmektedir. 

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması Durumunda Gerekli Evraklar

Yabancı şirketlerin Türkiye’de şubesi varsa bunun tescil ettirilmesi gerekmektedir. Yabancı şirketlerin Türkiye şubesi tescilinde gerekli evraklar şunlardır:

-Dilekçe

-Kuruluş bildirim formu

-Yabancı uyruklu temsilcinin pasaport ile ikamet belgesi

-Şirket merkezinin güncel kayıtlarını içeren belge ile şirket sözleşmesinin onaylı örneği ve Türkçe çevirisi

-Şirket merkezinin bulunduğu ülke hukukuna göre şube açacak olan şirket için aranan şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibraz edilmesi gereken belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve noter onaylı Türkçe çevirisi 

-Şirket merkezinin yetkili organı tarafından alınan Türkiye’de şube açma kararı

-Şirketin Türkiye şubesini temsil edecek olan kişi için düzenlecek vekaletnamenin aslı ve çevirisi

-Şirket merkezinin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılan sermaye, şubeyi tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunların adresi ve şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanan beyannamenin aslı ile çevirisi

-Yukarıda aktarıldığı üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin 

-Oda kayıt beyannamesi


YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ
YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMA İŞLEMLERİ

YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE İRTİBAT BÜROSU AÇMA İŞLEMLE

 

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 5 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanan  5.6.2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren İrtibat Büroları Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş usul ve esaslara göre   Yabancı Sermayeli Şirketler, ticari bir faaliyet göstermeden Türkiye'de  bürosu açabilirler.  

Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat edilir.

a) Başvuru formu

b) İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,

c) Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,

ç) Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

d) İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,

e) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.

Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

image42 

YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE İRTİBAT BÜROSU AÇMA İŞLEMLERİ
YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE İRTİBAT BÜROSU AÇMA İŞLEMLERİ