E-TUYS YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

image1

 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ,  yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir.
 • Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliğine mesnet teşkil etmeyeceği gibi söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz.
 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.
 • Kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ REVİZESİ

image2

 • Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerlerde, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından değişiklik yapılabilir.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğinin 17. Maddesinde, Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarının yüzde ellisinin üzerindeki artış veya azalışlar ile belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda yatırımcılar, teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat ederek, teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunabileceği düzenlenmiş idi.Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik yapılmasına dair 2017/1 sayılı Tebliğ ile 17. Madde; Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebileceği şeklinde değiştirilerek, Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında herhangi bir değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen birime müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulması zorunlu hale getirilmiştir.
 • Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş sayılmak suretiyle belge kapsamına dahil edilebilir.
 • (25.06.2016 tarih ve 29753 sayılı R.G. ile Değişik) Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanır.

YATIRIMI TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI

image3

 • Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımı için Öncelikle ; yatırıma başlanmış olması gerekir. Yatırım Teşvik Belgesi süresinin yarısı kadar bir defaya mahsus ek süre verilir. Bunun için yatırıma başlanılmış olması şartına ek olarak altyapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması vb. harcamaların makul ölçülerde yapılmış olması istenir. Şirket kurmak, arsa-arazi almak gibi unsurlar Yatırım Teşvik Belgesi için yatırıma başlanmış sayılması için yeterli değildirYatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir. Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekir.
 • Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir.
 • İlgili mevzuatı gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temin edilememesi veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu yatırımcıların faaliyetlerini durdurmaları veya yürütememeleri, yatırım süresi içerisinde gerçekleşecek mücbir sebep veya fevkalade hâl durumu nedeniyle yatırımın belgede kayıtlı süre içerisinde gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından tevsik edilmesi hâlinde Bakanlıkça bu durum gözönünde bulundurularak ilave süre verilebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TAMAMLAMA VİZESİ

image4

Yatırım Teşvik Belgesinin öngörülen süre süresinin bitiminde veya verilen ek sürelerin sonunda 6 ay içerisinde yatırım tamamlama vizesinin yapılması için Bakanlıkça istenen belgeler ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde müracaatın yapılmaması halinde, Bakanlık tamamlama vizesi işlemlerini Resen başlatabilir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir. Ekonomi Bakanlığı; teşvik belgesi kapsamında yatırımın yapılıp yapılmadığını, üretileceği belirtilen ürünlerin üretilip üretilmediğini, teşvik belgesi kapsamında alınan makine-teçhizatın satılıp satılmadığını ve asgari yatırım tutarlarının sağlanıp sağlanmadığını, tamamlama vizesi aşamasında Bakanlık uzmanları vasıtasıyla yerinde inceletilerek denetler. Bu inceleme sonucu düzenlenen Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu olumlu ise Yatırım Tamamlama Vizesi yapılmış olur.

ÖZEL OKUL YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN SAĞLADIĞI DESTEKLER

ÖZEL OKUL YATIRIMLARININ FAYDALANACAĞI TEŞVIK UNSURLARI

 


ÖZEL OKUL YATIRIMLARININ FAYDALANACAĞI TEŞVIK UNSURLARI

1. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre İstisna Uygulaması

Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı olan desteklere ek olarak, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin (ı) bendinde “eğitim-öğretim kazanç istisnası” mevcuttur. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan kazanç istisnası yer almaktadır. Madde hükmüne göre; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla kurumlar vergisinden istisnadır. 

2. Emlak Vergisi Kanunu

Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı olan desteklere ek olarak, Eğitim yatırımlarında 5 yıl emlak vergisi muafiyeti vardır.

3. Belediye İmar Bina İnşaat Harç Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı olan desteklere ek olarak Tesislerin belediye imar bina inşaat harç muafiyetleri vardır.

4. Yatırım Teşvik Sistemine Göre Destekler

Yeni Teşvik sistemimizde eğitim sektörü öncelikli (avantajlı) yatırımlar kapsamına alınmıştır. Okul öncesi eğitim hizmetleri (kreş dahil), ilköğretim hizmetleri, Ortaokul eğitim hizmetleri, Lise eğitim hizmetleri, Özürlüler için ilk ve orta öğretim hizmetleri, Teknik ve mesleki eğitim hizmetleri başta olmak üzere en az 5. bölge seviyesi bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanabilmektedirler. (Üniversite ve yükseköğretim eğitim yatırımları genel teşvik düzeyinde desteklenmektedir.) 

Eğitim yatırımlarında 5.Bölge desteklerinden yararlanabilecek toplam 66 il ; (Adana Adıyaman Afyonkarahisar Aksaray Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bartın Bayburt Bilecik Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mersin Muğla Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yalova Yozgat Zonguldak)

4.1. Faiz Desteği

Hangi ilde yapılır ise yapılsın öncelikli yatırımlar içine giren özel okul yatırımında; 5. Bölge destekleri uygulanacağından, asgari sabit yatırım tutarı üzerindeki yatırımlarda kullanılacak olan yatırım kredilerinde TL bazında 5 puan, döviz kredileri bazında 2 puan faiz indirimi uygulanacaktır. Ancak azami Faiz Desteği 700.000 TL’yi geçemeyecektir. 

4.2. Yatırım Yeri Tahsisi

Maliye Bakanlığınca teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir. 

Yatırımcılar lehine tesis edilecek 49 yıllık irtifak hakkı veya kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçüdür. İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden ayrıca hasılat payı alınmaz.

İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur.

4.3. Vergi İndirimi

Öncelikli yatırımlar içine giren özel okul yatırımında; 5. Bölge destekleri uygulanacağından, 5. Bölgede yatırıma katkı oranı %40 ve İndirim oranı ise %80 dir. Buna göre özel okul yatırımında teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarının yüzde 40 ına ulaşana kadar yüzde 80 indirimli kurumlar vergisi tahsil edilir.

4.4. Gümrük Vergisi Muafiyeti 

Öncelikli yatırım konularından Eğitim Sektörü yatırımı nedeniyle Yeni Teşvik Sistemi’ne göre 5. Bölge desteklerinden yararlanılacak olup, Desteklenen sektörlerin genişliği, iş gücü maliyetlerinin azaltılması ve finansman imkânlarının genişletilmesi ile en avantajlı yatırım konularından birisine yatırım yapılmaktadır. Asgari sabit yatırım tutarının üstündeki tüm Teşvik Belgesi kapsamında yatırım malları, İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi’nden muaf tutulacaktır.

4.5. KDV İstisnası

KDV istisnası, teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 

22.02.2017 tarih ve 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişikliğe göre, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

4.6. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;

a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik  taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Öncelikli yatırım konularından Eğitim Sektörü yatırımı nedeniyle Yeni Teşvik Sistemi’ne göre 5. Bölge desteklerinden yararlanılacak olup, sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, sabit yatırım tutarının yüzde 35’ini geçemez ve söz konusu destek 7 yıl süre ile uygulanabilir.

image5
image6

TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIMLARINA TEŞVİK VE DESTEKLER

 

TARIM VE HAYVANCILIK YATIRIMLARINA SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLER NELERDİR? NASIL FAYDALANILIR?

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEKLEMELERİ

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricilere 1-300 baş arası kestirdikleri hayvan başına 200TL destekleme ödemesi yapılır. ​

T.C. ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ TARIMSAL KREDİLERİ

10/02/2018 tarih ve 30328 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2018/11188 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar Yürürlüğe Konulmuştur. Bu karara göre Büyük baş hayvan besiciliği için 5 milyon liraya kadar yüzde 50 faiz indirimli tarımsal kredi verilmektedir.

EMLAK VE ARAZİ VERGİSİ MUAFİYETİ 

9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve buna istinaden 29/09/2016 tarihli 29842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69) Tebliğine göre; 01/01/2017 tarihinden başlamak üzere  yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen bina tesis vb. yapılara ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazilere ilişkin 5 yıllık geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması  getirildi. 

YATIRIM TEŞVIK SISTEMINE GÖRE DESTEKLER

Yatırım Teşvik Sistemini oluşturan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[1] ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda, yatırım uygulama süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümüne dönük en son 17.07.2017 tarih ve 2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[2] olmak üzere birçok değişiklikler yapılarak son halini almıştır. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise, Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin 2012-1 sayılı tebliğ[3] ile belirlenmiştir. Yine yatırım uygulama süreçlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi ve verilen teşvik ve desteklerin amacına ulaşabilmesi amacıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik yapılmasına dair 2017/1 sayılı Tebliğ[4] düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. 

Bu düzenlemelere göre Entegre Hayvancılık yatırımları ve kriterleri belirtilen tarımsal yatırımlar bulunduğu bölgenin teşvik ve desteklerinden faydalanır.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 

Ø 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, 

Ø diğer bölgelerde ise 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik Sisteminde bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir;

· Gümrük vergisi muafiyeti.

· KDV istisnası.

· Vergi indirimi.

· Sigorta primi işveren hissesi desteği.

· Yatırım yeri tahsisi.

· Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).

· Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

· Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

Daha Detaylı Bilgi İçin Gelin Görüşelim.

[1] 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[2] 17.08.2017 tarih ve 30157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[3] 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[4] 26.07.2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YATIRIMLARI TEŞVİK VE DESTEKLERİ

Yeni Yatırım Teşvik Sistemini oluşturan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin 2012-1 sayılı tebliğe göre, AR-GE ve çevre yatırımları, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6 ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir.

5746 sayılı Kanun’un amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve   nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

Bu kanun kapsamındaki teşvik unsurları şunlardır:

1. Ar-Ge İndirimi

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. (5746 s. Kanun md. 3/1)

2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

Diğer taraftan, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak 5838 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 75 inci madde hükmü ile 31/12/2013 tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Geçici 75. madde)

3. Sigorta Primi Desteği

Kamu personeli hariç olmak üzere yukarıda çerçevesi çizilen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. (5746 s. Kanun md. 3/3)

4. Damga Vergisi İstisnası

Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. (5746 s. Kanun md. 3/4)

5. Teknogirişim Sermayesi Desteği

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilir. (5746 s. Kanun md. 3/5)

image7
image8

2019 YILI AĞUSTOS AYI İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

Yeni Yatırım Teşvik Sistemini oluşturan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Ancak anılan Bakanlar Kurulu Kararında uygulama süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümüne dönük olarak son dönemde önemli değişiklikler yapılmıştır.

28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı ile değişiklik yapılması sonucunda, EK-2A numaralı Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler ve Bölgeler İtibari İle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri başlıklı listesinde 50 Sektör numarasıyla yer alan Seracılık yatırımlarından; 1.bölgede asgari 20 Dekar, 2.bölgede asgari 20 dekar, 3.bölgede asgari 10 dekar, 4. ve 5. bölgede asgari 10 dekar, 6. Bölgede ise asgari 5 dekar ve üstü alanlardaki seracılık yatırımları yatırım arazisi tahsisi dahil Bölgesel Teşvik ve desteklerden faydalanabilecektir.

Bunun yanında  22.06.2018 tarih ve 30456 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan düzenleme ile İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları Öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda 28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı ile yapılan düzenleme sonucunda, İstanbul ili de kapsam içine alınmak suretiyle asgari yatırım limitleri, 5 milyon TL ve 25 dekara indirilmiştir. Böylelikle yukarıda belirtilen asgari limitleri ve nitelikleri ihtiva eden yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır. 

Son olarak 07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı ile yapılan düzenleme sonucunda,; halihazırda faiz desteği veya kâr payı desteği olarak uygulanmakta olan desteğin mevzuat ile uyumlu olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Yapılan düzenleme ile halihazırda öncelikli yatırımlar ve stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirilen ancak büyük ölçekli yatırımlar kapsamında da desteklenebilen yatırımların daha sade bir destek mekanizması ile desteklenebilmesini teminen büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamasına son verilerek mevzuat içerisinde yer alan ifadelere ilişkin yapılması gereken değişiklikler düzenlenmiştir. Ayrıca, asgari sabit yatırım tutarı 1 Milyar Türk Lirası üzerindeki öncelikli yatırımlara yönelik vergi indirimi düzenlemesinde sadeleştirmeye gidilerek kapsam yeniden tanımlanmıştır.

Bununla birlikte, yatırımların daha sade bir destek mekanizması çerçevesinde desteklenebilmesini teminen, öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendirilen yatırımlardan yatırım tutarı 3 Milyar Türk Lirası üzerinde olanların stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirilmesi uygulamasından vazgeçilmiştir. Ayrıca Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Tebliğle belirlenecek ürünlere yönelik yatırımların belirli kriterleri sağlaması koşuluyla stratejik yatırım olarak desteklenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlarda verilecek faiz ve kâr payı destekleri yatırımcıların finansman ihtiyaçları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiş; istihdam desteklerinin kapsamı genişletilmiştir.

Diğer taraftan, ülkemizde gerçekleştirilecek otomotiv sektörüne yönelik yatırımların desteklenmesinde değişikliğe gidilmekte ve otomobil ithalatında sağlanan izinlerin segment bazlı değerlendirilmesinden vazgeçilip, motor silindir hacmine göre değerlendirilmesine geçilmektedir. Bu sayede, otomotiv sektörünün daha geniş bir çerçevede değerlendirilmek suretiyle desteklenmesinin önünün açılması ve otomotiv sektörüne yönelik yatırımların artırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, hazır giyim imalatına yönelik yatırımların yatırım cinsi kısıtlaması olmaksızın belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarlarını sağlamak koşuluyla bölgesel teşvik sistemi kapsamında desteklenmesi sağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemelere ilave olarak, 1. ve 2. bölgelerde gerçekleştirilen hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine yönelik yatırımlar kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın Karar ile belirlenen illere taşınması durumunda asgari 100 kişi istihdam sağlanması koşuluyla yatırımcıların sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteklerinden faydalandırılması sağlanmıştır.

Son olarak, yapılan düzenleme ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı destekler kapsamında gerçekleştirilen yatırımların yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında dikkate alınması yönünde değişiklik yapılmıştır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise, Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin 2012-1 sayılı tebliğ ile belirlenmiştir. Anılan Uygulama tebliğinde de süreç içerisinde karşılaşılan sorunların ve yeni ihtiyaçların giderilmesine dönük birçok değişiklikler yapılmış ve son olarak 10.06.2018 tarih ve 30447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/2 sayılı Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile önemli değişiklikler yapılmıştır.

PROJE BAZLI YATIRIM TEŞVİK VE DESTEKLERİNDEN FAYDALANMA VE

 

Proje Bazlı Yatırım Teşvik ve Destekleri ile Bedelsiz Hazine Arazisi Devri

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80.Maddesi ile, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan yatırımların  proje bazında desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş idi.

Anılan Kanun hükmüne istinaden, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulunun 17.10.2016 tarih ve 2016/9495 sayılı Kararı ile; yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin kanun ile getirilen yatırım teşvik sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80.Maddesine göre, Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için; 

a) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre kurumlar vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya,

b) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 80 inci maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya, 

c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya, 

ç) Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine, 

d) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına, 

e) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına, 

f) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanmasına, 

g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine, 

ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına, karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını uygulatmaya yetkili kılınmıştır.

Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilebilecektir.

Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilecektir.

Projenin gerekli kıldığı hâllerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilir. 

Anılan Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

image9
image10

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMINDA YATIRIM TEŞVİK VE DESTEKLERİ

Çağrı ve Veri Merkezi İle İmalat Sanayi Yatırımlarına Enerji ve 6. Bölge Destekleri

 


2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesine ilişkin usul ve esaslara göre;

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerimizdeki Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsar.

Bu Karar kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir.

Müracaat ve Değerlendirme

Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için, tebliğle belirlenmiş olan bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığına müracaat edilir.

Bakanlıkça ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri dönemler itibarıyla Komitenin değerlendirmesine sunulur. Komite tarafından bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir. Bu kapsamda desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ise talep edilmesi halinde yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirilebilir.

Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi

Komite, Ekonomi Bakanının koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanından oluşur.

Komite, yatırım projelerini değerlendirmek üzere yılda en az dört defa toplanır. Komitenin sekretarya görevini Bakanlık yürütür.

Yatırım projelerinden Komite tarafından, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının gerçekleştirilmesi, refahının ve istihdamının artırılması, göçün azaltılması, katma değeri ve yerlilik oranı yüksek ürünlerin üretilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmek suretiyle uygun bulunanlar, Program kapsamındaki desteklerden yararlandırılabilir.

Program Kapsamında Verilecek Destekler; 

Bu Karar kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile yürürlükte olan yatırım teşvik sistemini düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ııcı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır.

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite

Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) için; 

ü Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, İğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası, 

ü Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon Türk Lirası, Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde 5 milyon Türk Lirası tutarında asgari sabit yatırım şartı aranır.

· Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, 

· ANSI/TIA-942[1] veya Uptirne Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz alan[2] ihtiva etmesi gerekir,

Enerji Desteği

Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

Komite yukarıda belirtilen limitler dâhilinde desteğin oran, süre ve miktarını; il, sektör veya ürün bazında belirlemeye yetkilidir.

Enerji desteği ödemeleri, illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılır.

Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura tutarları dikkate alınır.

Mevcut tesisler ile teşvik belgeli yatırımların aynı elektrik sayacını kullanması durumunda, enerji desteği uygulaması ilgili sayaca ait elektrik faturasının dördüncü fıkraya göre belirlenen tutarı üzerinden yapılır. Bu desteğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar tebliğle belirlenir.

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Cazibe Merkezleri Programındaki Yatırımlara Yapılacak Enerji Desteğinin Usul ve esasları belirlenmiştir. Buna göre; Enerji desteği uygulamasını yürütmek üzere illerde valilik bünyesinde Enerji Desteği Komisyonunu oluşturulacak. Enerji desteği, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay düzenlenecek elektrik faturası ile başlamak üzere 3 yıl süreyle uygulanacak. Komisyonca belirlenen enerji desteği tutarlarının Bakanlıkça uygun görülmesi halinde genel bütçeden ayrılan kaynaktan ödenecektir.

[1] ANSI/TIA-942: Veri merkezlerinin yer, mimari, güvenlik, hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslararası standarttır.

[2] Beyaz alan: Sunucu, veri depolama ve ağ birimleri gibi bilgi teknolojileri donanımlarının yer aldığı, yükseltilmiş taban ile kaplı, enerji ve iklimlendirme altyapısı kurulmuş, gaz, yangın, nem gibi tehlikelere karşı önlemlerin alındığı veri merkezi alanını ifade eder.

image11

ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

 

Yeni Yatırım Teşvik Sistemini oluşturan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[1] ile Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Ancak anılan Bakanlar Kurulu Kararında uygulama süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümüne dönük birçok değişiklikler yapılmış ve son olarak 07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı ile yapılan düzenleme sonucunda,; halihazırda faiz desteği yanında kâr payı desteği de uygulamaya monte edilmiş olup bunların yanında öncelikli yatırımlar ve stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirilen ancak büyük ölçekli yatırımlar kapsamında da desteklenebilen yatırımların daha sade bir destek mekanizması ile desteklenebilmesini teminen büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamasına son verilerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Tebliğle belirlenecek ürünlere yönelik yatırımların belirli kriterleri sağlaması koşuluyla stratejik yatırım olarak desteklenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise, Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin 2012-1 sayılı tebliğ[2] ile belirlenmiştir. Anılan Uygulama tebliğinde de süreç içerisinde karşılaşılan sorunların ve yeni ihtiyaçların giderilmesine dönük birçok değişiklikler yapılmış ve son olarak 10.06.2018 tarih ve 30447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/2 sayılı Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile önemli değişiklikler yapılmıştır.

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Öncelikli Yatırımlar kapsamında 5. bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:

· Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,

· Madencilik yatırımları,

· Demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

· Savunma sanayi yatırımları,

· Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar,

· Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar alanı yatırımları,

· Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları,

· Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,

· Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,

· 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,

· Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

· Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,

· Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları,

· Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,

· Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,

· Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.

· Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

· Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.

· Lisanslı depoculuk yatırımları.

· Nükleer enerji santrali yatırımları.

· (Ek: RG – 17/08/2017-30157) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

· (Ek:RG-22/6/2018-30456) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.

· (Ek:RG-22/6/2018-30456) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.

· (Ek:RG-22/6/2018-30456) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

· (Ek:RG-22/6/2018-30456) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

· (Ek:RG-22/6/2018-30456) EK-6’da yer alan 4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar.

Bize Ulaşın

Bize mesaj atın!

Bu site, reCAPTCHA ile korunur; Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları geçerlidir.

Daha da iyisi, gelin, yüz yüze görüşelim!

Müşterilerimize değer veriyoruz. Mesai saatleri içinde bizi dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

MİRAL SÜREÇ YÖNETİMİ

Cevizlidere Mahallesi, Çankaya/Ankara, Türkiye

03124740007

Çalışma Saatleri

Bugün açık

09:00 – 17:00